» தொகைச் சொற்கள்

இரு சொற்கள் சேர்ந்து வருவது தமிழிலக்கணத்தில் தொகையெனப்படும்.

(எ.கா)
செந்தாமரை=(செம்மை+தாமரை)