» தொல்காப்பியரின் நடையியற் கூறுகள்

இலக்கண மொழியினை ஆய்வு செய்வதற்குச் சில நடையியற்கூறுகள் (Stylistic features) எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. தொல்காப்பியரின் மொழி நடை எடுத்து விளக்கும் கருத்துக்களைத் தொடர்புபடுத்தி இதன் மொழி நடை இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. நடையியற் கூறுகளான சொல்லமைப்பு, தொடரமைப்பு, சொற்பயன்பாடு, யாப்பமைதி, மொழிக் கட்டமைப்பு போன்றவை இடம் பெற்றுள்ள நிலையினைத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டி தொல்காப்பியரின் மொழி நடை விளக்கப்பட்டுள்ளது.