» தகர வருக்கம்

ஆசிரியர் : ஔவையார்.
௫௰௫)

தக்கோன் எனத் திரி

௫௰௬)

தானமது விரும்பு

௫௰௭)

திருமாலுக்கு அடிமை செய்

௫௰௮)

தீவினை அகற்று

௫௰௯)

துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்

௬௰)

தூக்கி வினை செய்

௬௰௧)

தெய்வம் இகழேல்

௬௰௨)

தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்

௬௰௩)

தையல் சொல் கேளேல்

௬௰௪)

தொன்மை மறவேல்

௬௰௫)

தோற்பன தொடரேல்