» நகர வருக்கம்

ஆசிரியர் : ஔவையார்.
௬௰௬)

நன்மை கடைப்பிடி

௬௰௭)

நாடு ஒப்பன செய்

௬௰௮)

நிலையில் பிரியேல்

௬௰௯)

நீர் விளையாடேல்

௭௰)

நுண்மை நுகரேல்

௭௰௧)

நூல் பல கல்

௭௰௨)

நெற்பயிர் விளைவு செய்

௭௰௩)

நேர்பட ஒழுகு

௭௰௪)

நைவினை நணுகேல்

௭௰௫)

நொய்ய உரையேல்

௭௰௬)

நோய்க்கு இடம் கொடேல்