» வகர வருக்கம்

ஆசிரியர் : ஔவையார்.
௯௰௯)

வல்லமை பேசேல்

௱)

வாது முற்கூறேல்

௱௧)

வித்தை விரும்பு

௱௨)

வீடு பெற நில்

௱௩)

உத்தமனாய் இரு

௱௪)

ஊருடன் கூடி வாழ்

௱௫)

வெட்டெனப் பேசேல்

௱௬)

வேண்டி வினை செயேல்

௱௭)

வைகறைத் துயில் எழு

௱௮)

ஒன்னாரைத் தேறேல்

௱௯)

ஓரம் சொல்லேல்