» நிலா நிலா வாவா

நிலாநிலா வாவா
நில்லாமே ஓடிவா
மலைமேலே ஏறிவா
மல்லிகைப்பூக் கொண்டுவா.
நடுவீட்டில் வையே
நல்ல துதி செய்யே
வெள்ளிக் கிண்ணத்தில் பால்சோறு
அள்ளியெடுத்து அப்பன் வாயில்
கொஞ்சிக் கொஞ்சி யூட்டு
குழந்தைக்குச் சிரிப்புக் காட்டு

எட்டிஎட்டிப் பார்க்கும்
வட்ட வட்ட நிலாவே
துள்ளித்துள்ளிச் சிரிக்கும்
தும்பைப்பூவு நிலாவே