» உய்த்தலில் பொருண்மை

ஆசிரியர் : தண்டியாசிரியர்.
௨௰௨)

கருதிய பொருளைத் தெரிவுற விரித்தற்
குரியசொல் லுடைய துய்த்தலில் பொருண்மை