» இடைநிலை மயக்கம்

ஆசிரியர் : பவணந்தி முனிவர்.

க ச த ப ஒழித்த ஈர் ஏழன் கூட்டம்
மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர் எட்டு
ஆகும் இவ் இரு பால் மயக்கு உம் மொழி இடை
மேவும் உயிர் மெய் மயக்கு அளவு இன்று ஏ 110
ங முன் க ஆம் வ முன் ய ஏ 111
ஞ ந முன் தம் இனம் யகரம் ஒடு ஆகும் 112
ட ற முன் க ச ப மெய் உடன் மயங்கும் 113
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் 114
ம முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப 115
ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் 116
ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும் ஏ 117
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் 118
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம
ஈர் ஒற்று ஆம் ர ழ தனி குறில் அணையா 119
ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம்
நைந்து ஈர் ஒற்று ஆம் செய்யுள் உள் ஏ 120
தம் பெயர் மொழியின் முதல் உம் மயக்கம் உம்
இ முறை மாறி உம் இயலும் என்ப 121