» இடையியல்

ஆசிரியர் : பவணந்தி முனிவர்.

வேற்றுமை வினை சாரியை ஒப்பு உருபுகள்
தத்தம் பொருள இசைநிறை அசைநிலை
குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி
பெயரின் உம் வினையின் உம் பின் முன் ஓர் இடத்து
ஒன்று உம் பல உம் வந்து ஒன்றுவது இடைச்சொல் 420
தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு
எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை
பிரிப்பு கழிவு ஆக்கம் இன்னன இடை பொருள் 421
பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம்
இசைநிறை என ஆறு ஏகாரம் ஏ 422
ஒழியிசை வினா சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓ ஏ 423
வினை பெயர் குறிப்பு இசை எண் பண்பு ஆறின் உம்
என எனும் மொழி வரும் என்று உம் அற்று ஏ 424
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை
தெரிநிலை ஆக்கம் ஓடு உம்மை எட்டு ஏ 425
முற்று உம்மை ஒரோ வழி எச்சம் உம் ஆகும் 426
செவ்வெண் ஈற்றது ஆம் எச்ச உம்மை 427
பெயர்ச்செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண்
நான்கு உம் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு
இ நான்கு எண் உம் அஃது இன்றி உம் இயலும் 428
என்று உம் என உம் ஒடு உம் ஒரோ வழி
நின்று உம் பிரிந்து எண் பொருள் தொறு உம் நேரும் 429
வினை ஒடு வரின் உம் எண் இனைய ஏற்பன 430
விழைவு ஏ காலம் ஒழியிசை தில் ஏ 431
மன் ஏ அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கம்
கழிவு மிகுதி நிலைபேறு ஆகும் 432
வினைமாற்று அசைநிலை பிறிது எனும் மற்று ஏ 433
மற்றையது என்பது சுட்டியதன் கு இனம் 434
கொல் ஏ ஐயம் அசைநிலை கூற்று ஏ 435
ஒடு உம் தெய்ய உம் இசைநிறை மொழி ஏ 436
அந்தில் ஆங்கு அசைநிலை இட பொருள ஏ 437
அம்ம உரையசை கேண்மின் என்று ஆகும் 438
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசைச்சொல் 439
மியா இக மோ மதி அத்தை இத்தை
வாழிய மாள ஈ யாழ முன்னிலை அசை 440
யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது இகும்
சின் குரை ஓரும் போலும் இருந்து இட்டு
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசைமொழி 441