» பொதுவியல்

ஆசிரியர் : பவணந்தி முனிவர்.

இரு திணை ஆண் பெண் உள் ஒன்றன் ஐ ஒழிக்கும்
பெயர் உம் வினை உம் குறிப்பின் ஆன் ஏ 352
பெயர் வினை இடத்து ன ள ர ய ஈற்று அயல்
ஆ ஓ ஆகல் உம் செய்யுள் உள் உரித்து ஏ 353
உருபு உம் வினை உம் எதிர்மறுத்து உரைப்பின் உம்
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபு இன் என்ப 354
உருபு பல அடுக்கின் உம் வினை வேறு அடுக்கின் உம்
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் 355
உருபு முற்று ஈர் எச்சம் கொள்ளும்
பெயர் வினை இடை பிற வரல் உம் ஆம் ஏற்பன 356
எச்ச பெயர் வினை எய்தும் ஈற்றின் உம் 357
ஒரு மொழி ஒழி தன் இனம் கொளல் கு உரித்து ஏ 358
பொது பெயர் வினைகளின் பொதுமை நீக்கும்
மேல் வரும் சிறப்பு பெயர் வினை தாம் ஏ 359
பெயர் வினை உம்மை சொல் பிரிப்பு என ஒழியிசை
எதிர்மறை இசை எனும் சொல் ஒழிபு ஒன்பது உம்
குறிப்பு உம் தத்தம் எச்சம் கொள்ளும் 360