» தொகைநிலை தொடர்மொழி

ஆசிரியர் : பவணந்தி முனிவர்.

பெயர் ஒடு பெயர் உம் வினை உம் வேற்றுமை
முதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபு இடை
ஒழிய இரண்டு முதல் ஆ தொடர்ந்து ஒரு
மொழி போல் நடப்பன தொகைநிலை தொடர்ச்சொல் 361
வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை
அன்மொழி என அ தொகை ஆறு ஆகும் 362
இரண்டு முதல் ஆ இடை ஆறு உருபு உம்
வௌிப்படல் இல்லது வேற்றுமைத்தொகை ஏ 363
காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை 364
பண்பு ஐ விளக்கும் மொழி தொக்கன உம்
ஒரு பொருள் கு இரு பெயர் வந்த உம் குணத்தொகை 365
உவம உருபு இலது உவமத்தொகை ஏ 366
போல புரைய ஒப்ப உறழ
மான கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப
நேர நிகர அன்ன இன்ன
என்ப உம் பிற உம் உவமத்து உருபு ஏ 367
எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல்
எனும் நான்கு அளவை உள் உம் இலது அ தொகை 368
ஐம் தொகை மொழி மேல் பிற தொகல் அன்மொழி 369
முன் மொழி பின் மொழி பல் மொழி புற மொழி
எனும் நான்கு இடத்து உம் சிறக்கும் தொகை பொருள் 370
வல் ஒற்று வரின் ஏ இடத்தொகை ஆகும்
மெல் ஒற்று வரின் ஏ பெயர்த்தொகை ஆகும் 371
உயர்திணை உம்மைத்தொகை பலர் ஈறு ஏ 372
தொக்குழி மயங்குந இரண்டு முதல் ஏழ்
எல்லை பொருளின் மயங்கும் என்ப 373