» பொருள்கோள்

ஆசிரியர் : பவணந்தி முனிவர்.

யாற்றுநீர் மொழிமாற்று நிரல்நிறை விற்பூண்
தாப்பிசை அளைமறிபாப்பு கொண்டுகூட்டு
அடிமறிமாற்று என பொருள்கோள் எட்டு ஏ 411
மற்றைய நோக்காது அடி தொறு உம் வான் பொருள்
அற்று அற்று ஒழுகும் அஃது யாற்றுப்புனல் ஏ 412
ஏற்ற பொருள் கு இயையும் மொழிகள் ஐ
மாற்றி ஓர் அடி உள் வழங்கல் மொழிமாற்று ஏ 413
பெயர் உம் வினை உம் ஆம் சொல் ஐ உம் பொருள் ஐ உம்
வேறு நிரல் நிறீஇ முறையின் உம் எதிரின் உம்
நேரும் பொருள்கோள்நிரல்நிறை நெறி ஏ 414
எழுவாய் இறுதி நிலை மொழி தம் உள்
பொருள் நோக்கு உடையது பூட்டுவில் ஆகும் 415
இடை நிலை மொழி ஏ ஏனை ஈர் இடத்து உம்
நடந்து பொருள் ஐ நண்ணுதல் தாப்பிசை 416
செய்யுள் இறுதி மொழி இடை முதலின் உம்
எய்திய பொருள்கோள் அளைமறிபாப்பு ஏ 417
யாப்பு அடி பலவின் உம் கோப்பு உடை மொழிகள் ஐ
ஏற்புழி இசைப்பது கொண்டுகூட்டு ஏ 418
ஏற்புழி எடுத்து உடன் கூட்டுறும் அடிய உம்
யாப்பு ஈறு இடை முதல் ஆக்கின் உம் பொருள் இசை
மாட்சி உம் மாறா அடிய உம் அடிமறி 419