» பொதுப் பாயிரம்

ஆசிரியர் : பவணந்தி முனிவர்.

முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நூன்முகம்
புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம் 1
பாயிரம் பொது சிறப்பு என இரு பாற்று ஏ 2
நூல் ஏ நுவல்வோன் நுவலும் திறன் ஏ
கொள்வோன் கோடல் கூற்று ஆம் ஐந்து உம்
எல்லா நூல் கு உம் இவை பொது பாயிரம் 3