» அறிவுப்பத்து

ஆசிரியர் : மதுரைக் கூடலூர் கிழார்.
௰௧)

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
பேரில் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப

௰௨)

ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப

௰௩)

சேரா நல்நட்(பு) உதவியின் அறிப

௰௪)

கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப

௰௫)

ஏற்ற முடைமை எதிர்கொளின் அறிப

௰௬)

சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப

௰௭)

குத்திரம் செய்தலின் கள்வனாதல் அறிப

௰௮)

சொற்சோர்வு உடைமையின் எச்சோர்வும் அறிப

௰௯)

அறிவுசோர்வு உடைமையின் பிறிதுசோர்வும் அறிப

௨௰)

சீருடை யாண்மை செய்கையின் அறிப