» இல்லைப் பத்து

ஆசிரியர் : மதுரைக் கூடலூர் கிழார்.
௫௰௧)

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
மக்கட் பேற்றின் பெறும்பே(று) இல்லை

௫௰௨)

ஒப்புரவு அறிதலின் தகுவரவு இல்லை

௫௰௩)

வாய்ப்புடை விழைச்சின் நல்விழைச்சு இல்லை

௫௰௪)

வாயா விழைச்சின் தீவிழைச்சு இல்லை

௫௰௫)

இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை

௫௰௬)

உணர்விலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை

௫௰௭)

நசையில் பெரியதோர் நல்குரவு இல்லை

௫௰௮)

இசையின் பெரியதோர் எச்ச மில்லை

௫௰௯)

இரத்தலின் ஊஉங்கு இளிவரவு இல்லை

௬௰)

இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பில்லை