» எளிய பத்து

ஆசிரியர் : மதுரைக் கூடலூர் கிழார்.
௭௰௧)

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
புகழ்வெய் யோர்க்குப் புத்தேள்நா(டு) எளிது

௭௰௨)

உறழ்வெய் யோருக்கு உறுசெரு எளிது

௭௰௩)

ஈரம்வெய் யோர்க்கு நசைகொடை எளிது

௭௰௪)

குறளைவெய் யோர்க்கு மறைவிரி எளிது

௭௰௫)

துன்பம்வெய் யோர்க்கு இன்பம் எளிது

௭௰௬)

இன்பம்வெய் யோர்க்குத் துன்பம் எளிது

௭௰௭)

உண்டிவெய் யோர்க்குப் உறுபிணி எளிது

௭௰௮)

பெண்டிர்வெய் யோர்க்குப் படுபழி எளிது

௭௰௯)

பாரம்வெய் யோர்க்குப் பாத்தூண் எளிது

௮௰)

சார்பு இலோர்க்கு உறுகொலை எளிது