» தண்டாப் பத்து

ஆசிரியர் : மதுரைக் கூடலூர் கிழார்.
௯௰௧)

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர்மொழி தண்டான்

௯௰௨)

வீங்கல் வேண்டுவோன் பல்புகழ் தண்டான்

௯௰௩)

கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான்

௯௰௪)

நிற்றல் வேண்டுவோன் தவஞ்செயல் தண்டான்

௯௰௫)

வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான்

௯௰௬)

மிகுதி வேண்டுவோன் வருத்தம் தண்டான்

௯௰௭)

இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான்

௯௰௮)

துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான்

௯௰௯)

ஏமம் வேண்டுவோன் முறைசெயல் தண்டான்

௱)

காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச்சொல் தண்டான்