» உயிர் வருக்கம்

ஆசிரியர் : ஔவையார்.
௧)

அறம் செய விரும்பு

௨)

ஆறுவது சினம்

௩)

இயல்வது கரவேல்

௪)

ஈவது விலக்கேல்

௫)

உடையது விளம்பேல்

௬)

ஊக்கமது கைவிடேல்

௭)

எண் எழுத்து இகழேல்

௮)

ஏற்பது இகழ்ச்சி

௯)

ஐயம் இட்டு உண்

௰)

ஒப்புரவு ஒழுகு

௰௧)

ஓதுவது ஒழியேல்

௰௨)

ஔவியம் பேசேல்

௰௩)

அஃகம் சுருக்கேல்