» ககர வருக்கம்

ஆசிரியர் : ஔவையார்.
௩௰௨)

கடிவது மற

௩௰௩)

காப்பது விரதம்

௩௰௪)

கிழமைப்பட வாழ்

௩௰௫)

கீழ்மை அகற்று

௩௰௬)

குணமது கைவிடேல்

௩௰௭)

கூடிப் பிரியேல்

௩௰௮)

கெடுப்பது ஒழி

௩௰௯)

கேள்வி முயல்

௪௰)

கைவினை கரவேல்

௪௰௧)

கொள்ளை விரும்பேல்

௪௰௨)

கோதாட்டு ஒழி

௪௰௩)

கௌவை அகற்று