» சகர வருக்கம்

ஆசிரியர் : ஔவையார்.
௪௰௪)

சக்கர நெறி நில்

௪௰௫)

சான்றோர் இனத்து இரு

௪௰௬)

சித்திரம் பேசேல்

௪௰௭)

சீர்மை மறவேல்

௪௰௮)

சுளிக்கச் சொல்லேல்

௪௰௯)

சூது விரும்பேல்

௫௰)

செய்வன திருந்தச் செய்

௫௰௧)

சேரிடம் அறிந்து சேர்

௫௰௨)

சையெனத் திரியேல்

௫௰௩)

சொற் சோர்வு படேல்

௫௰௪)

சோம்பித் திரியேல்