Advertisement

» சால்பலபோக்கி புழுதியாக்கலின் சிறப்பு

ஆசிரியர் : கம்பர்.
௪௰௨)

எழுதொணா மறைவிளங்கும் இயலிசைநா டகம்விளங்கும்
பழுதிலா அறம்விளங்கும் பார்வேந்தர் முடிவிளங்கும்
உழுதுசால் பலபோக்கி உழவருழக் கியவெங்காற்
புழுதியால் விளையாத பொருளுளவோ புகலீரே